راهنمای مطالعه درس پیدایش

£8.00
In stock
SKU
HSG/2

درک کیدنر می‌گوید:
»شباهت کتاب پیدایش به عهدجدید بیشتر از بقیۀ عهدعتیق
است‌. بســیاری از مطالبش بندرت در عهدعتیق دوباره بیان
می‌شود، تا اینکه در عهدجدید آنها را با مثالهای جدید و باز
شده می‌توان یافت‌؛ بعنوان مثال سقوط انسان‌،داوری خدادر
طوفان نوح‌، عدالتی که از ایمان سرچشــمه می‌گیرد، غریب
بودن قوم خدا در این دنیا. سرچشمۀ این مطالب عهدجدید
همه از سفر پیدایش است‌. بسیاری از مطالب کتاب پیدایش
در آخرین قســمت کتاب‌مقدس )مکاشــفه‌( دوباره یافت
ً بابل‌، و آن مارقدیمــی کهدرکتاب پیدایش
می‌شــوند؛مثال
معرفی می‌شــوند، درمکاشــفهم حکومیت خودرا دریافت
می‌کنند. همچنین نجات‌یافتــگان دوباره به فردوس راه پیدا
می‌کنند و بهدرخت حیات می‌رسند. اینها مطالبی است که به
باغ عدن و درخت حیات در کتاب پیدایش اشاره می‌کنند.

۴۳۲ صفحه

پیدایش، کتاب راهنما. ۴۳۲ صفحه
More Information
Weight 0.659000
Author پل هاف
Publisher انتشارات ایلام، دانشگاه گلوبال
Type of Cover جلد کاغذی
Width 15.5
Height 23.39999962
Depth 2.299999952
Code HSG/2
ISBN 978-1-906256-67-8
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account