Kalameh

انتخاب ارز

تأملی در مسئلۀ اعتیاد

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£4٫50

مشخصات

  • نویسنده: آندره رادمال
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۳
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳
  • بلندی: ۱۹.۷
  • ضخامت: ۰.۷
  • وزن: 0.1290
  • کد: D96
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۸۱۹۶-۴۸-۴

توضیحات

اصطلاح «اعتیاد» زیاد بهکار میرود. شخص میتواند به هر چیزی اعتیاد بیابد، از خرید گرفته تا امور جنسی، از مواد مخدر گرفته تا قماربازی آنلاین. فرهنگ ما حق انتخاب وسیعی در سوپرمارکت اعتیاد در دسترس ما قرار داده است.
من رویکردی مسیحی به تغییر بنیادین و لازم در پیش میگیرم، بهگونهای که داستان اعتیاد در زندگی شخص، بتواند تبدیل شود به داستان آزادی. عیسی با مرگ خود بر صلیب، راهی برای انسانها گشود تا نزد پدر بیایند و با او مصالحه کنند. این بنیادیترین خروج است، سفر از مرگ و گناه به امید و رهایی. بهعلاوه، همانگونه که انجمن «الکلیهای بینام» از مدتها پیش پی برده، این نوع بهبودی بر پایۀ راهحلهای بشری بنا نشده است. در واقع، ارائۀ راه حلهای صرفاً بشری غالباً بخشی از خودِ مسألۀ اعتیاد است! یکی از کلیدهای رهایی این است که تصدیق کنیم نمیتوانیم خود را نجات دهیم. ما همیشه نیاز به نجاتدهنده داشتهایم!
امیدوارم که کتاب نگرشی به اعتیاد وسیلهای باشد برای آنانی که با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنند و نیز آنانی که میکوشند به چنین افرادی یاری رسانند.
۱۱۶ صفحه

تأملی در مسئلۀ اعتیاد

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر