راهنمای کتاب اعمال رسولان

‎£۱۲٫۰۰
In stock
SKU
HSG/4

نگاهی به اعمال رسولان
شخصی گفته که نتیجۀ یک رویداد مهم، اغلب به اندازۀ خود آن رویداد، مهم است. وقتی
شخصی برای نخســتین بار کتاب اعمال رسوالن را میگشاید تا بخواند، با جملۀ آغازین آن
جا میخــورد: »صحیفۀ اول را ای تیؤفلس دربارۀ همۀ اموری که عیســی به عمل نمودن و
تعلیم دادن آنها شــروع کرد« )اعمال ۱:۱ .)بنابراین در وهلۀ نخســت باید بگوییم که اعمال
نتیجۀ اناجیل اســت. داستان کلیسا در واقع ادامۀ داستان خارقالعاده و پرجالل زندگی زمینی
عیسی است. عالوه بر این اعمال کلیدی را جهت درک کامل رساالت که به دنبال آن آمدهاند
و تفسیری بر انجیل که حاوی زندگی و موعظۀ عیسی است بدست میدهد.
کتاب اعمال یکی از مهمترین کتابهای کتابمقدس اســت. بدون آن شکاف عظیمی بین
خدمت عیســی و کلیسا که وارد جریان تاریخ شــده بود به وجود میآمد. چه شد که پیروان
عیســی که جلیلیان و یهودیانی گمنام بودند اینقدر مشــهور شدند؟ چه چیزی باعث شد که
خجالت آنها که منجر به انکار و فرار آنان در زمان مصلوب شــدن مسیح شد تبدیل به دلیری
بشــود که آنها به عنوان مدافعیــن ثابت قدم ایمان جدید عمل کننــد؟ چگونه، واعظینی که
افراد معمولی بودنــد، و مانند رابیهای یهودی تعلیمات رســمی نیافته بودند چنان تأثیری
بر جهان گذاشــتند و فرهنگی جدید به وجود آوردند که تمدن غرب را به شــکل جدیدی
درآورد؟ منشــأ اصول عقاید و تعلیماتی را که در عهد جدید وجود داشــتند و مبشرین اولیه
آنها را موعظه میکردند چه بود؟ چه شــد که جنبشی که آغازش در بین یهودیان و متمرکز بر
مسیح موعود یهودیان و در چهارچوب کتابمقدس یهودیان بنیاد نهاده شد تبدیل به مذهبی
گردید که گروه عظیمی از غیر یهودیان آن را پذیرفتند؟ این ســؤالات و ســؤالات بیشمار
دیگری توسط کتاب اعمال پاســخ داده میشوند، که تنها رابط موجود بین خدمت عیسی و
مسیحیت توســعه یافتهای است که در رساالت پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید وجود
دارد.

۴۲۲ صفحه

 

یکی از جامع‌ترین تفسیرهایی که تا به  حال در مورد کتاب اعمال نوشته شده است. راهنمای کتاب “تفسیر کتاب اعمال رسولان“ از ف.ف.بروس. ۴۲۲ صفحه. ترجمه ریتا نیسان و شموئیل ایطالیایی
More Information
Weight 0.810000
نویسنده جرج وود
ناشر انتشارات ایلام. دانشگاه گلوبال
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۷
بلندی ۲۳.۳
ضخامت ۲.۸
کد HSG/4
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۶۳-۰
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account