انجیل ایمان- نگرشی تحلیلی بر انجیل یوحنا

‎£۷٫۵۰
In stock
SKU
H1/10

انجیل ایمان: نگارشی تحلیلی بر انجیل یوحنا

انجیل یوحنا یکی از عمیق‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین کتب کتاب‌مقدس است. نویسنده در این کتاب به طرزی ماهرانه به شرح این انجیل می‌پردازد و نکات ظریف و عمیقی را که در بطن آن نهفته آشکار می‌سازد. ۲۳۸ صفحه.

مســیحیان این قرن به اقسام متعدد کتابهای تفسیری دسترسی دارند که در قرن نوزدهم در اثر مطالعات دقیق متون کتابمقدس بهتدریج تهیه شــدهاند. بیشــتر این ها مفیدند چون معنی کتابمقدس را روشن میسازند. البته برخی نیز اشتباهاتی کتاب داشــتهاند که اثرات نامطلوب، از خیال پردازی بیضــرر تا خطاهای مهلک، در خواننده به وجود آوردهاند. مسیحیان این عصر وارثان تمام اعصار هستند و در جهت مطالعۀ آثار متکلمین و مفسرین گذشته از کمکهای شایانی برخوردارند. به هر تقدیر، برخوردار بودن از این نوع کمکهای نوشتاری چون این کتاب، خواننده را با خطر جدی روبرو میســازد: خطر جایگزین ساختن تفسیر متن بهجای خود متن، مردم کتابهای فالن دکتر یا فیلســوف را که دربارۀ متن کتابمقدس نوشــته شــده میخوانند بهجای اینکه خود متن را بخوانند و بگذارند خود متن صحبت کند. با انــدک تأملی بر »انجیل چهارم« میتوان دریافت که زمانی که به رشــتۀ تحریر درآمد چنین مقصودی در کار نبود. نویسندۀ آن تفسیری بر آن ننوشت تا خوانندگان را در درک آن یاری دهد. او فکر میکرد که خود متن گویاست. انجیل یوحنا بهصورت یک تبلیغ بشارتی مستقیم نوشته شد، و مقصود اصلی آن برانگیختن ایمان بود، نه مشوش کردن ذهن خواننده. این انجیل طوری نوشــته شد که بدون کمک خارجی بتواند پیام خودش را به وضوح ارائه دهد. البته این واقعیت را نیز نباید نادیده انگاشت که مسیحیانی که برای اولینبار انجیل را خواندنــد یا به قرائت آن گوش دادند، مثل ما نیاز به ترجمه نداشــتند. آنها احتیاج نداشــتند بعد از خواندن چند خط مکث کنند و بپرســند معنی اصلی آن »در یونانی« چیســت، چون خودشان آن را به یونانی میخواندند. ولی خوانندگان امروزی این امتیاز را ندارند، چون مفاهیم یک زبان هرگز به طور کامل قابل ترجمه به زبان دیگر نیســت، پس به ناچار باید به تفســیر و توجیه پرداخت تا معنی اصلی آنها همانطور که در یونانی بوده برای خواننده غیر یونانی روشن شود. بدون شک ترجمه های مختلف کتاب مقدس میتواننــد در این مورد مفید باشــند. ولی به هرحال چه مســیحیان قــرون اول و چه مســیحیان این قرن تا حد الزم توانایی درک ماهیت انجیل یوحنا را دارند که بتوانند از تعالیم آن بهره برند و مقصود روحانی آن را دریابند. ۲۳۸ صفحه
More Information
Weight 0.400000
نویسنده مریل سی. تِنی
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۰۸
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۵
بلندی ۲۳.۴
ضخامت ۱.۵
کد H1/10
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۷۸-۳
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account