آیا با خدا صادق هستیم؟

‎£۵٫۵۰
In stock
SKU
D75

خدا را شــکر میگوییم که فرصتی دست داد تا ترجمۀ یکی دیگــر از کتابهای مفید بیــل هایبلز را در اختیــار خوانندگان قــرار دهم. کتــاب حاضر، حاصــل تجربیات ارزندۀ شــبان یکی از موفقترین کلیســاهای آمریکاســت که نرخ رشــد چشمگیر و خدمات و فعالیتهای بســیار متنوع و گستردهای دارد. روی جلد انگلیســی کتاب، عالمت نشان طالیی نقش است که به آن دسته از کتابهای مســیحی تعلق میگیرد که از جهات متعدد، مفید و ارزنده تشخیص داده میشوند. در این کتاب، بیل هایبلز ضمن ذکر مثالهای متعدد، هشدار میدهد که اگر ایمانداران مواظب نباشــند، گرفتار شکلی کاذب از ایمان و زندگی مســیحی خواهند شــد کــه نتیجۀ آن چیزی هیچ شباهتی ً نخواهد بود جز عدم ِ بلوغ روحانی و ریاکاری که طبعا ِ به ایمان ِ بالغانه و شــخصیت و خدمت ســالم مسیحی ندارد. وی ِ پس از طرح صریح نگرانی خــود در این زمینه، به معرفی اصولی میپردازد که به محک تجربه آزموده شدهاند و در زندگی بسیاری از مســیحیان ثمری را پدید آوردهاند که هایبلز، آن را روحانیت یا ِ زندگی مسیحی اصیل و صادقانه میخواند. در این کتاب، به فراخور ِ بحث نویسنده، کلمۀ انگلیسی اصیل را حقیقــی، بی ریا، صــادق و جز اینها، ترجمــه کردهایم. مقصود هایبلز از به کار بردن این لفظ، اشــاره به زندگی ایماندارانی است ِ مطابــق با ارزشها و اعتقادات و باورهای مســیحی خود که اوایل زندگی میکنند و هرچند از کمــال فاصله دارند با اتکاء به فیض االهی، در مسیر رشد به سوی کمال پیش میروند

۲۳۵ صفحه

۲۳۵ صفحه
More Information
Weight 0.268000
نویسنده بیل هایبلز
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۰۹
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۳
بلندی ۱۹.۷
ضخامت ۱.۹
کد D75
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۴۹-۴
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account