خادم مسیحی

‎£۴٫۰۰
In stock
SKU
J12

آیا دوست دارید که...
خادمی برای خداوند باشید؟
عطای خدمتیتان را کشف کنید؟
به طور مؤثر به دیگران خدمت کنید؟
در ایـــن کتـــاب، تأکیـــد نویســـنده بربلـــوغ مســـیحیان در عطایـــا و
استعدادهایشــان اســت. ترســیم مثــال هایــی از کالم خــدا، بــه دانشــجو
کمـــک میکنـــد تـــا درک کنـــد در گذشـــته خـــدا چگونـــه برنامههایـــش را
پیــش میبــرد و اراده او بــرای کار کــردن در زندگــی امــروزه مــا چیســت.
هـم چنیـن بـا ارائـه رهنمودهـای دقیـق، تعادلـی بیـن اسـتعدادهای فـردی
و نیــاز بــه فیــض خــدا فراهــم میکنــد. دوره خادمــان مســیحی بــرای هــر

فـردی اسـت کـه تمایـل دارد خداونـد را در کلیسـای محلـی خدمـت کنـد

 ۱۳۲ صفحه.

 

این کتاب به خواننده کمک می‌کند به توانایی‌هایی که در زمینه خدمت مسیحی دارد،و نیز به شادی که در این خدمت نهفته است، پی ببرد. ۱۳۲ صفحه.
More Information
Weight 0.097000
نویسنده ام. برانت
ناشر انتشارات ایلام
نوع جلد کاغذی
پهنا 12
بلندی 19
ضخامت 0.5
کد J12
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۹۳-۶
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account