‎£۳٫۵۰
SKU
C47

فقط یک زندگی؛ معنای این زندگی چیست؟
دورهی "کندوکاوی در مسیحیت" فرصتی است برای تعمق دربارهی سؤاالت
ِ ایمان مسیحی، یعنی
ِ شخصیت مرکزی و محوری
زندگی، و کشف کردن زندگی
عیسای مسیح.
این کتاب به سؤاالتی نظیر این میپردازد:
ما برای چه در این دنیا هستیم؟
آیا خدایی وجود دارد؟
هدف از این زندگی چیست؟
این کتاب راهنما هرآنچه را که برای تعلیم و هدایت دورهی "کندوکاوی در
مسیحیت" نیاز دارید در اختیار شما قرار میدهد. طی این دوره، سؤاالت،
عناوین و نکات مهم مباحث، اطالعاتی در خصوص پیشزمینهی مطالب فراهم
میسازند. همچنین فضای الزم برای یادداشتبرداری در نظر گرفته شده است
که به شرکتکنندگان فرصت میدهد نکات مهم را در آن بنویسند.

 ۶۴ صفحه

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account