زندگی مسیح در اناجیل همدید

‎£۹٫۰۰
In stock
SKU
H1/26

«زندگی مســیح درانجیل های همدید» بهبررســی انجیل های همدید میپردازد. شــاید بگوییــد: «وای نه، بازیک اصطالح جدید که باید تعریفش را پیش ازادامۀ مطالعاتم برروی ًمعنی اصطالحات تورات،کتب تاریخی،کتب شعری، انبیای بزرگ کتاب مقدس، بیاموزم. قبال و کوچک را آموختهام؛رســاالت شبانی و زندان را نیز. حاال باید معنی انجیلهای همدید را فرا بگیرم!». اگرمیکوشیم ِ مطالب موردمطالعهرا تحت عناوین موضوعات مرتبط طبقه بندی کنیم، علتش این اســت که این روش کمک میکند تا سریعتربیاموزیم. دراین ِ درس نخست از «زندگی مسیح در انجیلهای همدید»، خواهیم دید که این نکته چقدر درست است. پــس ازآنکه معنی «انجیلهای همدید» را آموختید و بهاهمیت آن پی بردید، ازآســتانۀ در عبورکرده، وارد محیطی باز خواهید شــد. درآنجا شروع به بررسی غنی و ارضاکنندهای اززندگی مســیح درانجیلهای همدید دست خواهید یافت. گرچه درس اول پیشینهای کلی در خصوص این بررســی ارائه میدهد، اما نباید این امررا چیزی تلقی کنید که باید از ِ ســر خودبازکنید تا بهبررســیهایاصلی برسید. ما براین باوریم که محتوای این درس برای شما چالش انگیز خواهد بود و شــمارا برای مطالعاتی که درپی میآید آماده خواهد ساخت. این نکته را از یاد نبرید که اگر وقت کافی صرف نکنید تا به کمک مطالب پیشــینهای، شالودهای درســت بناکنید، نخواهید توانســت ازکل مطالعۀ خودفایدۀ مناسب را حاصل نمایید. پس برای مسلط شدن براین مطالب وقت صرف کنید و مطالعۀ خود را در بارۀ «زندگی مسیح در انجیلهای همدید» غنی سازید

۳۴۳ صفحه.

 

کتاب راهنمای مطالعۀ درس زندگی مسیح در اناجیل همدید، از دانشگاه گلوبال. ۳۴۳ صفحه. «زندگی مسیح در انجیل‌های همدید به بررسی انجیل‌های همدید می‌پردازد. شاید بگویید: «وای نه، باز یک اصطلاح جدید که باید تعریفش را پیش از ادامۀ مطالعاتمُِ بر روی کتاب‌مقدس، بیاموزم. قبلاً معنی اصطلاحات تورات، کتب تاریخی، کتب شعری، انبیای بزرگ و کوچک را آموخته‌ام؛ رسالات شبانی و زندان را نیز. حالا باید معنی انجیل‌های همدید را فرا بگیرم!». اگر می‌کوشیم مطالبِ مورد مطالعه را تحت عناوین موضوعات مرتبط طبقه‌بندی کنیم، علتش این است که این روش کمک می‌کند تا سریع‌تر بیاموزیم. در این درسِ نخست از «زندگی مسیح در انجیل‌های همدید»، خواهیم دید که این نکته چقدر درست است. پس از آنکه معنی «انجیل‌های همدید» را آموختید و به اهمیت آن پی بردید، از آستانۀ در عبور کرده، وارد محیطی باز خواهید شد. در آنجا شروع به بررسی غنی و ارضاکننده‌ای از زندگی مسیح در انجیل‌های همدید دست خواهید یافت. گرچه درس اول پیشینه‌ای کلی در خصوص این بررسی ارائه می‌دهد، اما نباید این امر را چیزی تلقی کنید که باید از سرِ خود باز کنید تا به بررسیهای اصلی برسید. ما بر این باوریم که محتوای این درس برای شما چالش‌انگیز خواهد بود و شما را برای مطالعاتی که در پی می‌آید آماده خواهد ساخت. این نکته را از یاد نبرید که اگر وقت کافی صرف نکنید تا به کمک مطالب پیشینه‌ای، شالوده‌ای درست بنا کنید، نخواهید توانست از کل مطالعۀ خود فایدۀ مناسب را حاصل نمایید. پس برای مسلط شدن بر این مطالب وقت صرف کنید و مطالعۀ خود را در بارۀ «زندگی مسیح در انجیل‌های همدید» غنی سازید.
More Information
Weight 0.340000
نویسنده مایک مَک کلافلین
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۱۴
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۴
بلندی ۲۳.۳
ضخامت ۵.۳
کد H1/26
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۷۷-۷
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account