نقد کتاب مقدس

‎£۵٫۰۰
In stock
SKU
H1/01

وقتــی کتابمقدس را به عنــوان کلام مصون از خطای خدا پذیرفتیم، قدم بعدی اینســت که تا حد امکان کشف کنیم که شــکل اصلی متن آن چگونه بوده و به ســؤالاتی نظیــر این پاســخ دهیم: متن کتابمقدس چه میگویــد؟ این متن در قرون اولیه دوران عهدجدید چگونه فهمیده میشده است؟ این این علم به کنکاش ها نقد نســخ نامیده میشود )قبلا Criticism Lower یا نقد فروتر معروف بود(. قدم بعدی، بررســی محتوای تاریخی و ساختار ادبــی کتابمقدس اســت. هدف ایــن کار اثبات تاریخی بودن رویدادها و تعیین واقعیتها در مورد نویســندگان کتــب کتابمقدس و ســبک نگارش آنســت. این نوع نقد که نقــد تاریخی-ادبی نامیده ً بــه Criticism Higher یــا نقد برتر میشــود )که قبلا معروف بود( به هیچ وجه اعتبار برخی از بخشــهای کتابمقدس را زیر ســؤال نمیبرد. بعبارت دیگر، منظور از این نوع نقد این نیســت که باید منتظر شد تا تاریخی بودن رویدادها اثبات شود و یا مشکلات ادبی کتابمقدس حل شوند تا در مورد آن اطمینان حاصل کنیم. این بررســیها تأییــد کنندۀ آن نکاتی است که قبلا بطور کامل با ایمان پذیرفته شده بود

۱۱۳ صفحه

چهار مقاله بسیار عالی در مورد نقد کتاب مقدس که کتب عهدعتیق و عهدجدید را در بر می‌گیرد. ۱۴۰ سفحه.
More Information
Weight 0.202000
نویسنده هوریسن والتک
ناشر انتشارات ایلام و دانشگاه گلوبال
نوع جلد کاغذی
پهنا 0
بلندی 0
ضخامت 0
کد H1/01
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account