در ابتدا خدا

‎£۸٫۰۰
In stock
SKU
H1/04

کتاب پیدایش نه فقط نخستین کتاب عهدعتیق، بلکه یکی از زیباترین کتابهای آن است. این کتاب از درسهای روحانی بسیاری پر است که میتوانند در موقعیتهای مختلف زندگی، راهبر و راهنمای انســان باشــند. ولی از طرف دیگر کتاب پیدایش بیش از هر کتاب دیگری در کتابمقدس مورد نقد و بررسی قرار گرفته، و نظرات و آراء در مورد آن بسیار مختلف و متنوع است. مجادالت و مباحثات الهیاتی، علمی، تاریخی، و ادبی زیادی که در اطراف آن صــورت گرفتــه، خــود حاکی از عظمت و عمق این کتاب، و در عین حال نشــانۀ حدود تنگ دانش عینی و درک روحانی ما است. کتابــی کــه ترجمــۀ آن بــه خواننــدگان ایرانی تقدیم میشــود در وهلۀ اول برای دانشــجویان الهیات نوشــته شــده و در آن تأکید بیشــتر، بر جنبۀ فنی تفســیر است تا جنبۀ روحانی آن. یعنی نویسنده میکوشد نخست معنی متن را تا جایی که ممکن است روشن سازد و برای این کار به تحلیلهای ادبی و تاریخی توســل میجوید که این خود به گمان من زیربنای هر گونه تفســیر روحانی درســتی از کتابمقدس اســت. به همین منظور نویســنده در مقدمۀ مفصلی که بر تفســیر خود نوشــته، جنبههای مختلف تاریخی و ادبی نگارش کتاب ً نســبتا پیدایش را با توجه به آراء و عقاید رایج مورد بررسی قرار داده که این شاید برای خوانندگان آشنایی ندارند تازگی داشته باشد و فهمش هم مشکل به ً ایرانی که با چنین مباحثی اصال نظر برسد. ولی حسن کتاب در این است که اینگونه مباحث فنی تا حد امکان در مقدمۀ کتاب و ضمیمههایی که به بعضی فصول آن اضافه شده آورده شده است و از پاره شدن رشــتۀ کالم در تفســیر خــود متــن تــا حدود زیــادی جلوگیری بــه عمل آمده اســت. خواننده بــا کمــی دقــت و حوصلــه میتواند از این قســمتها اطالعات دســت اولی در مــورد چگونگی رونــد مباحثــات در زمینههــای مزبــور بدســت آورد. بهطــور کلی باید بگویم کــه این کتاب از مشــکلی برخوردار اســت و فهم آن احتیاج به دقت و تمرکز کافی دارد. گرچه در ً نثر نســبتا ترجمۀ فارســی نهایت کوشــش به عمل آمده که مطالب حتیاالمکان بهطور ســاده و قابل فهمــی بیــان گــردد، ولــی خواننــده نیز باید ســهم خــود را در این مورد متقبل شــود و با مایه گذاشتن، نقایص ترجمه را جبران نماید. بهطور کلی میتوان گفت که »کیدنر« )نویسندۀ کتاب( از عهدۀ نوشتن این تفسیر، خوب بــر آمــده اســت. او نه فقــط به جنبههای فنی پرداخته، بلکه برداشــتهای روحانی جالبی نیز ارائه کرده است که کتاب او را از این نظر هم غنی میگرداند.  

۳۰۸ صفحه

کتاب بیدایش نه فقط نخستین کتاب عهد عتیق، بلکه یکی از زیباترین کتابهای آن است. این کتاب از درسهای روحانی بسیاری پر است که می‌توانند در موقعیتهای مختلف زندگی، راهبر و راهنمای انسان باشند. ولی از طرف دیگرکتاب پیدایش بیش از هر کتاب دیگری در کتاب‌مقدس مورد نقد و بررسی قرار گرفته، و نظ‏رات و آراء در مورد آن بسیار مختلف و متنوع است. مجادلات و مباحثات الهیاتی، علمی، تاریخی، و ادبی زیادی که در اطراف آن صورت گرفته، خود حاکی از عظمت و عمق این کتاب، و در عین حال نشانۀ حدود تنگ دانش عینی و درک روحانی ما است. کتابی که ترجمۀ آن به خوانندگان ایرانی تقدیم می‌شود در وهلۀ اول برای دانشجویان الهیات نوشته شده و در آن تأکید بیشتر، بر جنبۀ فنی تفسیر است تا جنبۀ روحانی آن. یعنی نویسنده می‌کوشد نخست معنی متن را تا جایی که ممکن است روشن سازد و برای این کار به تحلیلهای ادبی و تاریخی توسل می‌جوید که این خود به گمان من زیربنای هر گونه تفسیر روحانی درستی از کتاب‌مقدس است. به همین منظور نویسنده در مقدمۀ نسبتاً مفصلی که بر تفسیر خود نوشته، جنبه‌های مختلف تاریخی و ادبی نگارش کتاب پیدایش را با توجه به آراء و عقاید رایج مورد بررسی قرار داده که این شاید برای خوانندگان ایرانی که با چنین مباحثی اصلاً آشنایی ندارند تازگی داشته باشد و فهمش هم مشکل به نظر برسد. ولی حسن کتاب در این است که اینگونه مباحث فنی تا حد امکان در مقدمۀ کتاب وضمیمه‌هایی که به بعضی فصول آن اضافه شده آورده شدهاست و از پاره شدن رشتۀ کلام در تفسیر خود متن تا حدود زیادی جلوگیری به عمل آمده است. خواننده با کمی دقت و حوصله می‌تواند از این قسمتها اطلاعات دست اولی دو مورد چگونگی روند مباحثات در زمینه‌های مزبور بدست آورد. به‌طور کلی باید بگویم که این کتاب از نثر نسبتاً مشکلی بر خوردار است و فهم آن احتیاج به دقت و تمرکز کافی دارد. گرچه در ترجمۀ فارسی نهایت کوشش به عمل آمده که مطالب حتی‌الامکان به طور ساده و قابل فهمی بیان گردد، ولی خواننده نیز باید سهم خود را در این مورد متقبل شود و با مایه گذاشتن، نقایص ترجمه را جبران نماید. به‌طور کلی می‌توان گفت که "کیدنر" (نویسندۀ کتاب) از عهدۀ نوشتن این تفسیر، خوب بر آمده است. او نه فقط به جنبه‌های فنی پرداخته، بلکه برداشتهای روحانی جالبی نیز ارائه کرده است که کتاب او را از این نظر هم غنی می‌گرداند.
More Information
Weight 0.335000
نویسنده دِرِک کیدنر
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۱۰
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۳
بلندی ۱۹.۷
ضخامت ۱.۶
کد H1/04
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۷۰-۸
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account