خداوند ما عیسای مسیح

‎£۷٫۰۰
In stock
SKU
H2/02

از کتاب پیدایش تا مکاشفه، عیسای مسیح مهمترین موضوع هر صفحــهای از آن بهگونهای به کتاب مقدس اســت و تقریبا شخص یا به کار او مربوط میشود. لذا لازم اســت حقایقی که مربوط به شــخص و کار مسیح میشود، به گونهای نظاممند عرضه گردد، هر چند که هر تالشی در این زمینه، همواره فاقد کمــال خواهد بود. به هنگام عرضه تمامی تعالیم و آموزههای ایــن حقایق به صورت نظام مند، الزاما مســیحیت نیز مورد اشاره و بررسی واقع خواهد شد. لذا چنین مطالعه و تحقیقی میتواند بینهایت طولانی گردد، از اینرو در این کتاب سعی شده مطالب خلاصه وار مورد مداقه قرار گیرند. روش انجام این تحقیق نیز، بر تعلیم مستقیم خود کتابمقدس استوار است. برای شــناخت مسیح، الزم است به گفتار کالم خدا مراجعه کرد نه به استدلالات علم الهی و مباحث فلسفی. پژوهشــگر مبحث مسیحشناســی باید همواره به یاد داشته باشد که اگرچه علم االهی تحول میپذیرد، مکاشفه کتابمقدس بلا تغییر و استوار باقی میماند

۴۰۰ صفحه

عیسی مسیح براستی کیست؟ این کتاب، خواننده را در رسیدن به پاسخی جامع به این پرسش عمیق یاری می‌دهد. کتاب فوق مقدمه‌ای است مفید بر مبحث پیچیدۀ مسیح‌شناسی.از کتاب پیدایش تا مکاشفه‌، عیسای مسیح مهم‌ترین موضوع کتاب مقدس است و تقریباً هر صفحه‌ای از آن به‌گونه‌ای به شخص یا به کار او مربوط می‌شود.لذا لازم است حقایقی که مربوط به شخص و کار مسیح می‌شود، به‌گونه‌ای نظام‌مند عرضه گردد، هر چند که هر تلاشی در این زمینه‌، همواره فاقد کمال خواهد بود. به هنگام عرضه این حقایق به‌صورت نظام‌مند‌، الزاماً تمامی تعالیم و آموزه‌های مسیحیت نیز مورد اشاره و بررسی واقع خواهد شد. لذا چنین مطالعه و تحقیقی می‌تواند بی‌نهایت طولانی گردد، از این‌رو در این کتاب سعی شده مطالب خلاصه‌وار مورد مداقه قرار گیرند. روش انجام این تحقیق نیز، بر تعلیم مستقیم خود کتاب‌مقدس استوار است.برای شناخت مسیح‌، لازم است به گفتار کلام خدا مراجعه کرد نه به استدلالات علم الاهی و مباحث فلسفی.پژوهشگر مبحث مسیح‌شناسی باید همواره به‌یاد داشته باشد که اگرچه علم الاهی تحول می‌پذیرد، مکاشفه کتاب‌مقدس بلاتغییر و استوار باقی می‌ماند. ۴۰۰ صفحه
More Information
Weight 0.284000
نویسنده جان والوورد
ناشر انتشارات ایلام
نوع جلد کاغذی
پهنا 13
بلندی 19.70000076
ضخامت 2.099999905
کد H2/02
شابک 978-1-906256-71-5
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account