علم تفسیر کتاب‌مقدس در مذهب پروتستان

‎£۱۰٫۰۰
In stock
SKU
H1/02

شــاید عاملی که در طول تاریخ، بیش از هر چیز دیگری به مســیحیت لطمه وارد ساخته، تفسیر و درک نادرست کتابمقدس بوده است. این امر در روزگار ما نیز صادق است. بسیاری از اختلافات عقاید و جداییها به علت عدم درک درست آیات کلام خدا رخ داده اند. همین امر ایجاب میکند که خادمین کلام مقدس خدا نه فقط از محتوای آن اطلاع دقیق داشته باشند، بلکه اصول درست تفسیر و درک صحیح آن را نیز به دقت بدانند. کتاب حاضر یکی از کتب اســتاندارد در زمینۀ علم تفسیر کتابمقدس پژوهشگران کتابی است معتبر و ارزنده. به شــمار میرود و گرچه چند دهه از نــگارش آن میگذرد، هنوز هم نزد دکتر برنارد رام این کتاب را در ســال ۱۹۵۰ منتشر ساخت. بعد از آن، دو بار آن را مورد تجدید نظر قرار داد.

 نویسنده پس از یک بررسی تاریخی از تحول علم تفســیر، به تفصیل در خصوص این علم در نظام پروتســتان سخن میگوید. ســپس دربارۀ استفاده از کتابمقدس برای تدوین الهیات و بــرای امور عبادی و عملی به بحث میپــردازد. پس از بحث دربارۀ ابعاد ِ الهیاتی مسئلۀ مصونیت کتابمقدس از خطا و علوم، فصلهایی را به تفسیر ها اختصاص میدهد. مثل َ نمونه ها، مطالب نبوتی، و م دکتر برنارد رام از اســتاتید برجستۀ دانشگاههای الهیات در آمریکا بوده است. او بیش از بیست جلد کتاب به نگارش درآورده که اکثر آنها در زمینۀ الهیات و فلسفه میباشد.

شاید عاملی که در طول تاریخ‌، بیش از هر چیز دیگری به مسیحیت لطمه وارد ساخته‌، تفسیر و درک نادرست کتاب‌مقدس بوده است‌. این امر در روزگار ما نیز صادق است‌. بسیاری از اختلافات عقاید و جدایی‌ها به‌علت عدم درک درست آیات کلام خدا رخ داده‌اند. همین امر ایجاب می‌کند که خادمین کلام مقدس خدا نه فقط از محتوای آن اطلاع دقیق داشته باشند، بلکه اصول درست تفسیر و درک صحیح آن را نیز به‌دقت بدانند.کتاب حاضر یکی از کتب استاندارد در زمینۀ علم تفسیر کتاب‌مقدس به‌شمار می‌رود و گرچه چند دهه از نگارش آن می‌گذرد، هنوز هم نزد پژوهشگران کتابی است معتبر و ارزنده‌.دکتر برنارد رام این کتاب را در سال ۱۹۵۰ منتشر ساخت‌. بعد از آن‌، دو بار آن را مورد تجدید نظر قرار داد. نویسنده پس از یک بررسی تاریخی از تحول علم تفسیر، به تفصیل در خصوص این علم در نظام پروتستان سخن می‌گوید. سپس دربارۀ استفاده از کتاب‌مقدس برای تدوین الهیات و برای امور عبادی و عملی به بحث می‌پردازد. پس از بحث دربارۀ ابعاد الهیاتیِ مسئلۀ مصونیت کتاب‌مقدس از خطا و علوم‌، فصل‌هایی را به تفسیر نمونه‌ها، مطالب نبوتی‌، و مَثَل‌ها اختصاص می‌دهد.دکتر برنارد رام از استاتید برجستۀ دانشگاه‌های الهیات در آمریکا بوده است‌. او بیش از بیست جلد کتاب به نگارش درآورده که اکثر آنها در زمینۀ الهیات و فلسفه می‌باشد.
More Information
Weight 0.224000
نویسنده برنارد رام
ناشر Elam Publications
نوع جلد کاغذی
پهنا 13.5
بلندی 19.5
ضخامت 1.8
کد H1/02
شابک 978-1-904992-68-4
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account