پیام مؤعظه بالای کوه

‎£۷٫۰۰
In stock
SKU
H1/18

آقای جان اســتات چنین می ِ نویسد: »پیروان راســتین مسیح باید از دنیای
ملحد و مسیحیانی که اسم مسیح را با خود یدک میکشند متمایز باشند؛ چه از
مذهب پیشهگان و چه از المذهبان. موعظۀ باالی کوه به یقین جامعترین شرح
و تفضیل پدیدۀ "ضدفرهنگ مسیحی" در عهدجدید است. موعظۀ بالای کوه
بحثی اســت دربارۀ نظام ارزشی مسیحی، معیارهای اخالقی، عبادات مذهبی،
نگرش نســبت به پول و مادیات، آرزوها و آمال، شــیوۀ زندگی و ارتباطات
گروهــی، که جملگی در تضاد با معادلهای خود در دنیایی غیرمســیحیاند.
"ضدفرهنگ مسیحی" شیوۀ زندگی در پادشــاهی خدا است، و اگر چه شیوۀ
ً تحت کنتــرل و فرمانروایی الهی
زندگی در این جهان خاکی اســت اما کامال
قرار دارد.«
آقای جان اســتات در این کتاب، موعظۀ باالی کوه را بهدقت بررســی و
تشــریح میکند و مفاهیم متن را با زندگی امروزۀ ما مرتبط میسازد. و باالتر
از همه اذعان میدارد هدف او این اســت که مسیح از طریق موعظۀ بالای کوه
دیگربار سخن بگوید اما اینبار با دنیایی مدرن.

معلم و نویسنده ارجمند جان استات معتقد است که معنای واقعی مفهوم“مسیحی بودن” در مؤعظه بالای کوه مسیح دیده می‌شود. این کتاب تویط برادر آرمان رشدی ترجمه و کتابی است که هر ایماندار به مسیح باید آن را بخواند. ۲۹۲ صفحه

More Information
Weight 0.320000
نویسنده جان استات
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۰۶
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۳.۳
بلندی ۲۰
ضخامت ۲.۳
کد H1/18
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۱۸-۹
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account