عهد عتیق سخن می‌گوید

‎£۱۲٫۰۰
In stock
SKU
H1/03

کشــفیات روزافــزون باستانشناســی و مطالعاتــی کــه در زمینــه زبانهــای باســتانی و
زبانشناســی تطبیقــی بــه عمــل آمــده، تحــول و دگرگونــی مهمــی را در شــناخت و درک
عهدعتیق پدید آورده اســت. از طرفی، این کشــفیات و تحقیقات علمی موجب پیدایی
نظریههــای مختلفــی در خصــوص روش تحلیــل وقایــع خارق العــاده عهدعتیــق، زمــان
نگارش، هویت نویسندگان و ترکیب و سبک ادبی کتابهای آن گردیده است.
این نظریهها گاه چنان پیچیده و چنان بر فرضیه های نامطمئن استوار میشود که پیام
اصلی کتاب که همانا هدایت انسان بهسوی مسیحای موعود و رستگاری ابدی است،
در پــس پــردهای ضخیــم از بحثهای بیثمــر، مخفی میماند. با این حــال نباید ناگفته
گذاشــت که مباحث مربوط به نقد نســخ و نقد تاریخی و ادبی اگر به صورت صحیح و
همراه با ارائه آگاهیهای الزم صورت گیرد، میتواند بسیار سودمند واقع شود، که این
امر نیز مستلزم مطالعه بسیار و طرح مباحث مقدماتی است که در حوصله کتابهایی
نظیر کتاب حاضر نمیباشد.
کتاب حاضر بدون آنکه وارد چنین مباحثی شود، میکوشد وقایع و مطالب کتابهای
عهدعتیــق را در چارچــوب واقعــی و تاریخــی آن خالصــهوار بیــان و بررســی نمایــد. بــرای
رســیدن بــه ایــن مقصــود، نویســندۀ کتــاب از جدیدتریــن کشــفیات باستانشناســی و
تاریخی بهره گرفته است. به همین دلیل، با مطالعه این کتاب میتوان وقایع و مطالب
عهدعتیق را در اوضاع و شرایط اصلی آنها به درستی درک کرد. به عبارت دیگر، روش
ایــن کتــاب ایــن اســت که ابتــدا اوضاع و احــوال تاریخی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی
و جغرافیایــی هــر کتــاب عهدعتیق را بررســی میکند، ســپس تقســیم بندی آن را عرضه
میدارد، و آنگاه به تحلیل مطالب و بیان موضوعات آن میپردازد.

۵۳۹ صفحه

کشفیات روزافزون باستان‌شناسی و مطالعاتی که در زمینه زبان‌های باستانی و زبان‌شناسی تطبیقی به عمل آمده‌، تحول و دگرگونی مهمی را در شناخت و درک عهدعتیق پدید آورده است‌. از طرفی‌، این کشفیات و تحقیقات علمی موجب پیدایی نظریه‌های مختلفی در خصوص روش تحلیل وقایع خارق‌العاده عهدعتیق‌، زمان نگارش‌، هویت نویسندگان و ترکیب و سبک ادبی کتاب‌های آن گردیده است‌. این نظریه‌ها گاه چنان پیچیده و چنان بر فرضیه‌های نامطمئن استوار می‌شود که پیام اصلی کتاب که همانا هدایت انسان به‌سوی مسیحای موعود و رستگاری ابدی است‌، در پس پرده‌ای ضخیم از بحث‌های بی‌ثمر، مخفی می‌ماند. با این حال نباید ناگفته گذاشت که مباحث مربوط به نقد نسخ و نقد تاریخی و ادبی اگر به‌صورت صحیح و همراه با ارائه آگاهی‌های لازم صورت گیرد، می‌تواند بسیار سودمند واقع شود، که این امر نیز مستلزم مطالعه بسیار و طرح مباحث مقدماتی است که در حوصله کتاب‌هایی نظیر کتاب حاضر نمی‌باشد. کتاب حاضر بدون آنکه وارد چنین مباحثی شود، می‌کوشد وقایع و مطالب کتاب‌های عهدعتیق را در چارچوب واقعی و تاریخی آن خلاصه‌وار بیان و بررسی نماید. برای رسیدن به این مقصود، نویسندۀ کتاب از جدیدترین کشفیات باستان‌شناسی و تاریخی بهره گرفته است‌. به همین دلیل‌، با مطالعه این کتاب می‌توان وقایع و مطالب عهدعتیق را در اوضاع و شرایط اصلی آنها به درستی درک کرد. به عبارت دیگر، روش این کتاب این است که ابتدا اوضاع و احوال تاریخی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و جغرافیایی هر کتاب عهدعتیق را بررسی می‌کند، سپس تقسیم‌بندی آن را عرضه می‌دارد، و آنگاه به تحلیل مطالب و بیان موضوعات آن می‌پردازد.
More Information
Weight 0.595000
نویسنده ساموئل شولتز
ناشر انتشارات ایلام
نوع جلد کاغذی
پهنا 15.60000038
بلندی 23.39999962
ضخامت 2.5
کد H1/03
شابک 978-1-906256-11-1
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account