از زندان‌های خود آزاد شوید

Special Price ‎£۲٫۳۷ Regular Price ‎£۴٫۷۵
In stock
SKU
D62D

 از زندانهای خود آزاد شوید: چگونه می‌توان در ایمانی اصیل شادی و آزادی عمیق و بنیادین یافت. ۲۳۱ صفحه

ایرادات جزیی در جلد یا صفحات

کتابــی کــه پیــش رو دارید، از بســیاری جهــات کتابی اســت ارزنده و دگرگونکننده. ارزندگی آن به این اســت که نویسندۀ آن که کمی بعد معرفی خواهد شــد، هم الهیدان برجســتهای است و هم شــبانی باتجربه که بهجای آنکه اول بنویســد و ســپس ببیند که نوشــتههایش به درد کلیسا میخورد یا در ً نه، بر ِ اســاس تجربیات چندین و چند ســالۀ شبانی خود و راهی که شخصا مســیر آزادی پیموده، نیز ساعتها مشــاورهاش با افراد مختلف که به تناسب موقعیت و شــخصیت خود گرفتاریها و اسارتهای مختلف داشتهاند، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. همانطور که خود نیز بارها در کتاب اشاره کرده اســت، کتاب حاضر حاصل ســخنرانیهای وی در سمیناری است تحت عنوان Free Born که باعث شــفا و آزادی عدۀ بســیاری شده است. حتی عنوان اصلی کتاب نیز همین اســت که چون برای خوانندۀ فارسیزبان مأنوس نبود، بنده با اجازۀ نویســنده نام کتاب را به »از زندانهای خود آزاد شــوید« تغییر دادم که البته از نظر نویسنده بالمانع بود که هیچ بسیار هم آن را پسندید. نویســنده در این کتاب مانند آشپز متبحری عمل کرده است که از همان موادی که قرنهاســت در طبیعت وجود دارد غذایی دلپذیر و نو میپزد و تازه تزئینش هم میکند تا غیر از دلپذیر بودن، چشمنواز هم باشد! بنابراین، چنان که نویســندۀ دانشــمند کتاب نیز میگوید، تعالیم این کتاب بر اساس همان حقایق و آموزهها و حتی آیات آشنایی قرار دارند که قرنهاست کلیسا میداند و میپذیرد و با آنها زندگی میکند.  آرزوی قلبی او این است که خوانندگان کتاب حاضر با کسب درکی عمیق از ماهیت آزادی مسیحی و نیز با علم بر اینکه آزادی میراث ایشان است، همت ِ کنند و با یاری و فیض خداوند از زندانهای خود آزاد شوند صفحه ۲۳۱
More Information
Product conditions ایرادات جزیی در جلد یا صفحات
Weight 0.220000
نویسنده دکتراستیو براون
ناشر انتشارات ایلام
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۳
بلندی ۱۹.۷
ضخامت ۱.۷
کد D62D
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۰۳-۵
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account